TỔNG QUAN BÀI THI   Tên bài File chương trình File dữ liệu vào File kết quả Bài 1 Dãy số DAYSO.PAS DS.INP DS.OUT Bài 2 Ghi đĩa GHIDIA. PAS GD.INP GD.OUT Bài 3 Ma trận MATRAN.PAS MT.INP MT.OUT Hãy lập trình bằng ngôn ngữ lập trình  TURBO PASCAL hoặc FREE PASCAL  để giải các… (0 comment)