Lập trình kiểm tra số có thuộc dãy Fibonaci trong Scratch

Like Tweet Pin it Share Share Email

Dãy Fibonaci là dãy số có dạng: 1; 1; 2; 3; 5; 8; … (Số sau bằng tổng hai số liền trước nó, trừ hai số 1 đầu tiên)

Bài toán: Em hãy lập trình trong Scratch để người dùng nhập vào một số tự nhiên n

  • Nếu ấn phím 1 thì hiện dãy gồm các số fibonaci không vượt quá n
  • Nếu ấn phím 2 thì hiển thị n có thuộc dãy fibo không và nếu thuộc thì n là số thứ mấy trong dãy

Xem video hướng dẫn kiểm tra số có thuộc dãy Fibonaci trong Scratch

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *