Đề thi HSG toán 9 Bảo Lộc năm học 2017 – 2018
Đề thi HSG toán 9 Bảo Lộc năm học 2017 – 2018 thi ngày 05/12/2017 Do có nhiều bạn yêu cầu nên mình hướng dẫn một số câu như sau: Câu 1, 2, 3 Dễ các bạn tự giải Câu 4 a) [latex]\begin{array}{l} 2\left( {{a^4} + {b^4}} \right) \ge a{b^3} + {a^3}b + 2{a^2}{b^2}\\ \Leftrightarrow {a^4}… (1 comment)