Một số tài liệu tự học lập trình Scratch
Xin gửi tới các bạn một vài tài liệu học lập trình Scratch sưu tầm được trên mạng  1) Tự học lập trình Scratch của Bùi Việt Hà 2) File PowerPoint giới thiệu về lập trình Scratch   3) Lập trình với Scratch – Hành trang cho tương lai Bạn nào có tài liệu có thể chia sẻ tiếp… (0 comment)